Close
Paieškos rezultatai
Prekiių filtrai

Kliento apklausos ir dalyvavimo loterijoje taisyklės

APKLAUSA-LOTERIJA
UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Norfos vaistinė“, siekdamos gerinti farmacinių paslaugų teikimą ir užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą, kviečia vaistinės klientus užpildyti klientų aptarnavimo klausimyną, taip informuojant mus apie savo patirtį lankantis „Gintarinėse vaistinėse“ arba „Norfos vaistinėse“.
Kiekvienas klientas, užpildęs apklausos klausimyną ir apklausos laukeliuose nurodęs savo el. pašto adresą arba mobiliojo tel. numerį, tampa loterijos dalyviu ir turi galimybę laimėti vieną iš loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ arba UAB „Norfos vaistinė“ dovanų kuponą. Jei norite dalyvauti apklausoje, tačiau nepageidaujate dalyvauti loterijoje, laukelius palikite tuščius.

1. Apklausos-loterijos organizavimas
1.1. Apklausos-loterijos organizatoriai yra:
- UAB „Gintarinė vaistinė“, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT–54464;
- UAB „Norfos vaistinė“, įmonės kodas 300536823, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT–54464 (toliau – Organizatoriai, o kiekviena bendrovė atskirai – Organizatorius).
1.2. UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Norfos vaistinė“ pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės) organizuoja ir vykdo loteriją (toliau – Loterija).
1.3. Apklausa-loterija vykdoma šiuo laikotarpiu – nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai.

2. Dalyvavimas
2.1. Apklausoje-loterijoje turi teisę dalyvauti visi pirkėjai, kurie Apklausos-loterijos vykdymo laikotarpiu apsilanko ir apsiperka bet kurioje „Gintarinėje vaistinėje“ arba „Norfos vaistinėje“ ir gavę apsipirkimo kvitą su anketos pildymo kodu interneto svetainėje www.vaistinesapklausa.lt korektiškai užpildo klausimyną, prieš pildydami įvedę į laukelį kvite nurodytą anketos pildymo kodą.
2.2. Su vienu pirkimo kvitu galima dalyvauti Apklausoje-loterijoje tik vieną kartą.
2.3. Organizatorių atstovai turi teisę patikrinti ir panaikinti iš Apklausos-loterijos akivaizdžiai nekorektiškai užpildytas arba nevisiškai užpildytas anketas ir jas nedelsiant sunaikinti.
2.4. Dalyvis yra atsakingas už apklausoje pateiktų duomenų teisingumą.
2.5. Loterijoje gali dalyvauti visi 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, išskyrus Nacionalinės farmacijos grupės darbuotojus ir jų šeimos narius. Jaunesni nei 18 metų asmenys Loterijoje gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei Loterijoje dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti Loterijoje. Jei Loterijos laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su Loterijos laimėtoju patvirtinantį dokumentą.
2.6. Klausimyną užpildę ir Loterijoje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

3. Loterijos prizas ir laimėtojų nustatymas
3.1. Kiekvienas klientas, užpildęs apklausos klausimyną ir apklausos laukeliuose nurodęs el. pašto adresą arba mobiliojo tel. numerį, tampa Loterijos dalyviu ir gali laimėti vieną iš Loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ arba UAB „Norfos vaistinė“ dovanų kuponą. Jei norite dalyvauti apklausoje, tačiau nepageidaujate dalyvauti Loterijoje, laukelius palikite tuščius ir nepateikite jokių papildomų duomenų.
3.2. Vieną kartą per mėnesį galima laimėti vieną 100 EUR vertės, keturis 50 EUR vertės ir trisdešimt 10 EUR vertės „Norfos vaistinės“ arba „Gintarinės vaistinės“ dovanų kuponus. Dovanų kuponu už jame nurodytą sumą galima atsiskaityti tik toje vaistinėje, kurios kuponą laimėjote. Dovanų kuponu negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu ar panaudoti www.gintarine.lt arba www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik vieną kartą. Išsirinkus prekę (-es) už mažesnę sumą, nei nurodyta kupone, skirtumas negrąžinamas. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas. Nepanaudojus dovanų kupono iki jo galiojimo pabaigos, pinigai negrąžinami.
3.3. Prizas, t. y. dovanų kuponas, nekeičiamas į grynuosius pinigus.
3.4. Loterijos prizo laimėtojai bus nustatomi atsitiktinės atrankos būdu iš Loterijos dalyvių, pateikusių korektiškai užpildytas anketas interneto svetainėje www.vaistinesapklausa.lt.
3.5. Jeigu Loterijos prizo laimėtojas dalyvavo Apklausoje-loterijoje apsipirkęs „Norfos vaistinėje“, jam bus įteiktas UAB „Norfos vaistinė“ dovanų kuponas. Jeigu Loterijos prizo laimėtojas dalyvavo Apklausoje-loterijoje apsipirkęs „Gintarinėje vaistinėje“, jam atitinkamai bus įteiktas UAB „Gintarinė vaistinė“ dovanų kuponas.
3.6. Praėjusio mėnesio Loterijos prizo laimėtojas nustatomas iki einamojo mėnesio penktos darbo dienos.
3.7. Loterijos laimėtojas apie prizą informuojamas asmeniškai pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais (telefonu arba el. paštu).
3.8. Prizo laimėtojas per 2 (dvi) dienas nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos susisiekia su Loterijos organizatoriumi ir nurodo vaistinę, kurioje pageidauja atsiimti laimėtą prizą.
Prizas į kliento nurodytą vaistinę pristatomas per 5 darbo dienas.
Prizą laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje vaistinėje per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos.
3.9. Jei laimėtojas Taisyklėse nustatyta tvarka nesusisiekė su vienu iš Organizatorių arba susisiekė su vienu iš Organizatorių, bet neatsiėmė prizo, jis netenka teisės į prizą.
3.10. Atvykęs į vaistinę atsiimti prizo, Loterijos laimėtojas ir vienas iš Organizatorių pasirašo prizo perdavimo–priėmimo aktą, kuriame Loterijos laimėtojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Taip patvirtinamas prizo perdavimas Loterijos laimėtojui. Pasirašęs perdavimo–priėmimo aktą Loterijos laimėtojas negali reikšti Organizatoriams jokių pretenzijų dėl prizo.

4. Kitos sąlygos
4.1. Apklausos-loterijos Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, informuodamas apie tai www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt.
4.2. Su Apklausos-loterijos Taisyklėmis iki Loterijos pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt, www.nvaistine.lt ir bet kurioje „Gintarinėje vaistinėje“ arba „Norfos vaistinėje“.
4.3. Organizatoriai nėra ir nebus atsakingi už bet kokius Apklausos-loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Loterijoje.
4.4. Apklausos-loterijos dalyviai, registruodami pirkimo kvitus, patvirtina, kad sutinka, jog laimėjimo atveju juos apie laimėjimą informuosime jų nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų nė vienam iš Organizatorių nei Apklausos-loterijos vykdymo metu, nei jai pasibaigus.
4.5. Organizatoriai neatsako už Apklausos-loterijos dalyvių pašalinimą ir prizų neišdavimą, jei Apklausos-loterijos dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga arba netiksli.
4.6. Organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Loteriją ir prizų išdavimą bet kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėtų piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės būtų pažeistos iš esmės, informuodami apie tai www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt.

5. Asmens duomenų apsauga
5.1. Asmens duomenis tvarko Organizatoriai ir(arba) jų įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija. Čia pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir Jūsų teises – prašome susipažinti.
5.2. Apklausos-loterijos dalyviai, registruodami pirkimo kvitą, užpildydami klausimyną ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi Apklausos-loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių Taisyklių nustatyta tvarka. Loterijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi Loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis ir dalyvaujant Apklausoje-loterijoje
Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam ji perduodama, kai registruojatės dalyvauti Apklausoje-loterijoje. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra:
- UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, buveinė – Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r., LT–54464, tel. 8 800 10 008, el. paštas gintarine@gintarine.lt;
- UAB „Norfos vaistinė“, kodas 300536823, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT–54464, tel. 8 800 10 008, el. paštas nvaistine@nvaistine.lt.
Su Organizatorių duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 372 00 429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.
Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?
Apklausos-loterijos vykdymas
Loterijos registracijos anketoje pateikiamus duomenis, t. y. el. pašto adresą, mobiliojo tel. numerį, kasos kvito numerį, pirkimo datą, renkame tam, kad patikrintumėme, ar galite dalyvauti pagal Apklausos-loterijos Taisykles, atrinkti laimėtoją ir įteikti prizą; taip pat kaip įrodymą apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Apklausa-loterija.
Laimėjimo atveju papildomai bus tvarkomi šie duomenys – vardas ir pavardė.
Tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti sutartį su Jumis dėl Apklausos-loterijos vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.
Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti:
UAB „Limedika“, UAB „Norfos vaistinė“, UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, atsakingi už Apklausos-loterijos organizavimą ir vykdymą;
UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys interneto svetainių www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt veikimą ir turinį.
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat turi prieigą interneto svetainių www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.
Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?
Apklausos-loterijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 6 (šešis) mėnesius po Loterijos laimėtojo paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname.
Duomenys, esantys prizų perdavimo–priėmimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jūs turite teisę prašyti, kad „Gintarinė vaistinė“ ir „Norfos vaistinė“ leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, įgyvendinti teises remiantis automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.
Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorių duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 372 00 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.
Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.