Lojaliu klientu apklausos-žaidimo taisyklės

APKLAUSA – LOTERIJA

UAB „Gintarinė vaistinė“, siekdama gerinti klientų aptarnavimą, kviečia vaistinės klientus dalyvauti apklausoje ir įvertinti mūsų bendrovės vykdomų lojalumo programų naudas.
Kiekvienas klientas, užpildęs anketą tampa loterijos dalyviu ir turi galimybę laimėti vieną iš loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ dovanų kuponą. Jeigu nepageidaujate dalyvauti loterijoje, tuomet tiesiog nenurodykite el. pašto adreso, kuriuo galima būtų susiekti dėl prizo įteikimo.

1. Apklausos - loterijos organizavimas

1.1. Apklausos - loterijos organizatorius yra UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464; (toliau - Organizatorius).
1.3. UAB “Gintarinė vaistinė” pagal šias taisykles (toliau – Taisykles) organizuoja ir vykdo loteriją (toliau – Loterija).
1.2. Apklausa - loterija vykdoma šiuo laikotarpiu - nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. imtinai.

2. Apklauos vykdymas

2.1. Apklausoje dalyvauja pagal žemiau išvardintus kriterijus Organizatoriaus atrinkti asmenys:
-  kurie turi GINTARINĘ arba MYLIMIAUSIA lojalumo korteles;
-  GINTARINĖ ir MYLIMIAUSIA lojalumo programoje dalyvaujantys klientai yra pateikę sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu ir yra pateikę Organizatoriui korektišką savo el. pašto adresą;
-  pirko bet kurioje Gintarinėje vaistinėje su GINTARINE ar MYLIMIAUSIA lojalumo kortele per pastatuosius 2 metus;
2.2. Organizatorius atrinktiems asmenims el. paštu išsiunčia kvietimą dalyvauti apklausoje, su nuoroda į interneto svetainę www.manoapklausa.lt.
2.2. Gavus kvietimą dalyvauti apklausoje, asmuo turi galimybę užpildyti anketą/klausimyną ir dalyvauti Apklausoje - loterijoje tik vieną kartą.
2.3. Organizatoriaus atstovas turi teisę patikrinti ir pašalinti iš Apklausos - loterijos akivaizdžiai nekorektiškai užpildytas arba ne visiškai užpildytas anketas ir jas nedelsiant sunaikinti.
2.3. Dalyvis yra atsakingas už apklausos metu pateiktų duomenų teisingumą.
2.4. Anketą užpildę ir loterijoje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

3. Loterijos/žaidimo prizas ir loterijos laimėtojų nustatymas

3.1. Kiekvienas klientas, atsakęs į visus anketoje esančius klausimus, ir pateikęs el.pašto adresą, tampa loterijos dalyviu ir turi galimybę laimėti vieną iš loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ dovanų kuponą/us. Jeigu nepageidaujate dalyvauti loterijoje, tuomet tiesiog nenurodykite el. pašto adreso, kuriuo galima būtų susiekti dėl prizo įteikimo.
3.2. Pasibaigus apklausai, dešimt atsitiktinai išrinktų atsakiusiųjų gali laimėti 20 EUR vertės Gintarinės vaistinės dovanų kuponą. Dovanų kuponu negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik vieną kartą. Išsirinkus prekę (-es) už mažesnę sumą, nei nurodyta kupone, skirtumas negrąžinamas. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas. Nepanaudojus dovanų kupono iki jo galiojimo pabaigos, pinigai negrąžinami. Daugiau informacijos apie dovanų kuponus – https://www.gintarine.lt/dovanu-kuponai.
3.3. Prizas, t.y. dovanų kuponas, nekeičiamas į grynuosius pinigus.
3.4. Loterijos/prizo laimėtojas bus nustatytas atsitiktinės atrankos būdu iš visų Apklausos-loterijos dalyvių, pateikusių korektiškai užpildytas anketas interneto svetainėje www.manoapklausa.lt.
3.5. Prizų laimėtojai bus nustatyti pasibaigus Apklausai - loterijai ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. d.
3.7. Loterijos laimėtojas apie prizą informuojamas asmeniškai tuo pačiu el. paštu, kurį nurodė atsakydamas į apklausos klausimus.
3.8. Prizo laimėtojas per 2 (dvi) dienas nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos susisiekia su Loterijos organizatoriumi ir nurodo vaistinę, kurioje pagedauja atsiimti laimėtą prizą.
Prizas į kliento nurodytą vaistinę pristatomas per 5 darbo dienas.
Prizą laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje vaistinėje per 14 keturiolika (dienų) nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos.
3.8. Jei laimėtojas taisyklėse nustatyta tvarka nesusisiekė su Organizatoriumi arba susiekė su Organizatoriumi, bet neatsiėmė prizo, jis netenka teisės į prizą.
3.9. Atvykęs į vaistinę atsiimti prizo, loterios laimėtojas Organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą, kuriame loterijos laimėtojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Taip patvirtinamas prizo perdavimas loterijos laimėtojui. Pasirašęs priėmimo-perdavimo akte loterijos laimėtojas negali reikšti Organizatoriui jokių pretenzijų dėl prizo.

4. Kitos sąlygos

4.1. Apklausos-loterijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai www.gintarine.lt.
4.2. Su Apklausos-loterijos taisyklėmis iki loterijos pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt.
4.3. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Apklausos-loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Loterijoje.
4.4. Apklausos-loterijos dalyviai, dalyvaudami apklausoje ir pildydami klausimyną patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju juos apie laimėjimą informuosime juos el.pašto adresu ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriui nei Apklausos-loterijos vykdymo metu, nei jai pasibaigus.
4.5. Organizatorius neatsako už Apklausos-loterijos dalyvių pašalinimą ir prizų neišdavimą, jei Apklausos-loterijos dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga/netiksli.
4.7. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Loteriją ir Prizų išdavimą bet kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėja piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės pažeidžiamos iš esmės, informuodami apie tai www.gintarine.lt.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Asmens duomenis tvarko Organizatoriai ir (arba) jų įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencilia informacija. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymų ir Jūsų teises – prašome susipažinti.
5.2. Apklausos-loterijos dalyviai, užpildydami klausimyną ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Apklausos-loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Loterijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis ir dalyvaujant Apklausoje-loterijoje
Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai dalyvaujate Apklausoje-loterijoje. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, buveinė - Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno raj., LT - 54464, tel. nr. 8 800 10008, el. pašto adresas gintarine@gintarine.lt .
Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

okią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Apklausos-loterijos vykdymas
Kvietimą dalyvauti Apklausoje elektroniniu paštu siunčiame tik turėdami Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi elektroniniu paštu duomenuapsauga@vaistine.lt arba paspausdami atsisakymo nuorodą el. laiške.
El. pašto adresas tvarkomas tam, kad atrinkti laimėtoją ir informuoti apie laimėjimą, taip pat, kaip įrodymą, apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Apklausa-loterija.
Loterijos laimėjimo atveju bus tvarkomi šie duomenys – vardas ir pavardė.
Tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti sutartį su Jumis dėl Apklausos-loterijos vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika ir UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, atsakingi už Apklausos-loterijos organizavimą ir vykdymą.
Apklausa organizuojama naudojantis UAB „BPN LT“ (įmonės kodas 304067387)) paslaugomis. UAB „BPN LT“ yra Lietuvos Respublikoje registruotas ir veikiantis UAB „Gintarinė vaistinė“ pasitelktas duomenų tvarkytojas, su kuriuo mūsų bendrovė yra sudariusi sutartis dėl paslaugų teikimo.
UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį;
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinės svetainės www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?

Apklausos-loterijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 6 (šešis) mėnesius po loterijos laimėtojo paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname
Duomenys, esantys prizų priėmimo-perdavimo aktuose saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.
Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorių duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt .

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.