Pranešimas skirtas asmenims, kuriems teikiama galimybių paso spausdinimo paslauga

UAB „Gintarinė vaistinė“

(kodas 125877727)

Pranešimas skirtas asmenims, kuriems teikiama galimybių paso spausdinimo paslauga Gintarinėse vaistinėse

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

UAB Gintarinė vaistinė" gerbia asmenų privatumą ir tvarko asmens duomenis laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas (ES) 2016/6790) ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Kai atvykstate į Gintarinę vaistinę tam, kad atsispausdinti galimybių pasą, vaistinės darbuotojas prisijungia prie galimybių paso spausdinimo aplikacijos. Tam, kad prisijungti prie sistemos ir atspausdinti galimybių pasą, vaistininkas turi įvesti sistemoje Jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą iš Jūsų pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Šie asmens duomenys nerenkami, nekaupiamai ir nesaugomi.

Galimybių pasas gali būti tvarkomas ir saugomas iki 1 (vienos) dienos, o po to informacija automatiškai ištrinama.

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys naudojami ir tvarkomi tik galimybių paso spausdinimo paslaugos asmenims teikimo tikslu.

UAB „Gintarinė vaistinė“ asmens duomenis gauna ir tvarko remiantis:

-           Bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo sutartimi dėl galimybių paso spausdinimo, sudaryta ir pasirašyta su VĮ Registrų centras

-           Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) nuostatų 43 punktu;

-           Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu (tam, kad įvykdyti teisinę prievolę);

-           Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ 2.3.1 papunkčiu ir 3 punktu.

Kas ir kodėl gali matyti Jūsų informaciją ?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai darytų ir visi mūsų partneriai bei paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, kuriems tai būtina galimybių paso spausdinimo paslaugos asmenims teikimo tikslu.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų įmonių grupei priklausančios UAB „Limedika“ informacinių technologijų skyriaus darbuotojai, atsakingi už Gintarinė vaistinės sistemų integraciją su ESPBI IS.

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

Be to, duomenys gali būti teikiami valstybės bei teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais.

Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ?

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu ada@gintarine.lt. Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 37 200429, el. p. duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt , e. pristatymo dėžutė 188607912.